• info@vise.se

Våra kunder berättar

Det engagemang som VISE väcker vid processkartläggning är kraftfull och skapar synergier av samordning och samarbete. I processkartläggningen triggas medarbetarnas potential och ger varje person kunskap om verksamhetens samlade uppdrag. Påbörjar du denna resa måste du vara beredd på att vardagen i verksamheten blir förändrad.

pkspecialfastigheter

Helena Ekroth
Myndighetschef, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland organiseras i form av ett kommunalförbund med landstinget och de 9 kommunerna i länet som medlemmar. Den regionala kollektivtrafikmyndighet har det samlade ansvaret för kollektivtrafiken i länet och äger Länstrafiken Sörmland AB.
Peter Lundh och hans värdefulla kunskap om hur företag är uppbyggda och fungerar har varit till stor nytta för mig och för Svensk Bygglogistik. Tillsammans med oss har Peter hittat många områden där vi med små justeringar förenklar och förtydligar hela verksamheten. Peter är mycket kompetent inom sitt område och ställer rätt frågor, vilka får oss att tänka till och slutligen våga genomföra värdefulla förändringar.

samuel

Samuel Lindén
Verkställande Direktör, Svensk Bygglogistik AB

Svensk Bygglogistik är ett entreprenörs- och konsultföretag med fokus på effektiva logistiklösningar i byggbranschen. Tjänsterna syftar till att frigöra arbetstid för yrkesarbetarna vilket ökar produktiviteten, sänker byggkostnaden och inte minst sparar tid. Detta gör vi bland annat genom att hantera byggmaterial på kvällar, styra upp flödet av leveranser till arbetsplatsen och i tidigt skede bistå vid projektering och planering av arbetsplatsens utformning.“Jag kan tydligt märka att vi nu inom Specialfastigheter tänker annorlunda, med en större förståelse för processer och en processorienterad organisation.”I samband med en omorganisation under år 2010, uppstod ett behov av att förnya och förbättra vårt verksamhetssystem. Förändringsarbetet har under år 2011 genomförts i form av projektarbete och workshops under ledning av Peter Lundh. Syftet med projektet var bland annat att uppnå ett enhetligare Specialfastigheter. Arbetet med workshops har drivits intensivt och över hela företaget, vilket har inneburit att samtlig personal har blivit involverade. När vi nu vid årsskiftet 2011/2012 kunde lansera vårt nya verksamhetssystem, “Kompassen”, så kan jag konstatera att Peter Lundhs arbete tillsammans med oss har resulterat i, tydliga och enhetliga bilder som beskriver våra processer. Han har också väglett oss till ett mycket engagerat arbetsätt vid de olika workshoparna. Jag kan också tydligt märka att vi nu inom Specialfastigheter tänker annorlunda, med en större förståelse för processer och en processorienterad organisation.

pkspecialfastigheter

Peter Karlström
Vd Specialfastigheter Sverige AB

Specialfastigheter är ett statligt ägt aktiebolag som äger och förvaltar fastigheter, ofta med stort fokus på säkerhet. Det kan vara allt från fängelser och domstolar till specialskolor och polishögkvarter. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till drygt 16 miljarder kronor. 2010 omsatte vi 1 686 Mkr med ett resultat på 804 Mkr.
“Tydligheten som skapas genom MBM metodiken är viktig, för att inte säga avgörande för att utmana hierarkier och frisläppa potential och styrka hos medarbetarna.” Jag fick 2008 av vår VD i uppgift att driva ett kvalitetsutvecklingsprojekt med syfte att skapa, “Ett företag”, “Ett effektivare företag”, “Ett attraktivare företag”. Till min hjälp tog jag VISE och Peter Lundh för att utveckla våra processer och skapa ett totalt verksamhetssystem. Projektet och sedermera driftsättningen av systemet har varit mycket framgångsrik och tagits väl emot av alla delar organisationen. Succén möjliggjordes genom hårt gemensamt arbete och ett stort professionellt och personligt engagemang från Peter Lundh. För alla företag som vill ta ett grepp om verksamheten genom att synliggöra arbetssätt och mål finns stora vinster att hämta genom den djupa kunskap som VISE erbjuder. Genom metoden att gemensamt beskriva och visualisera processer, organisation och flöden i verksamheten skapas intresse, medbestämmande och kraft att genomföra verkliga förbättringar. Tydligheten som skapas genom MBM metodiken är viktig, för att inte säga avgörande för att utmana hierarkier och frisläppa potential och styrka hos medarbetarna. Ytterligare en framgångsfaktor är Peters omsorg att noggrant överföra verklig kompetens till organisationen. Vilket för Keolis inneburit en livskraftig och säkrad verksamhet även då uppdraget avslutas. Vi är stolta och väldigt nöjda med vad vi uppnått genom projektet både vad gäller en starkt utvecklad samsyn samt den processmognad vi åstadommit.

mattias_galante1

Mattias Galante
Kvalitetschef Keolis Sverige AB

Keolis levererar miljöanpassad kollektivtrafik i stadsmiljö.
Företaget har 6500 medarbetare och omsätter drygt 3 miljarder kr. Största uppdragsgivare är Stockholms Lokaltrafik, Västtrafik, Jönköpings länstrafik samt Västernorrlands läns trafik.