• info@vise.se

Våra tjänster

Vi på V.I.S.E. jobbar med processorienterad verksamhetsutveckling. Genom att tydliggöra verksamhetens processer skapar vi samsyn och ett gemensamt engagemang för att driva företaget framåt. Det är viktigt för oss att arbeta med effektiviteten ”bottom up” samt tvärfunktionellt. Genom att låta medarbetare från olika delar av verksamheten vara med på våra workshops kan de påverka hur ledningen ska lägga upp sin strategi. Man vinner därigenom tid i att förankringen hos medarbetarna redan är gjord.

Vår arbetsmetod

MBM

MBM-konceptet (Model Based Management) utvecklades i början av 90-talet mot bakgrund av ett starkt behov av en sammanhängande metod med tillhörande verktyg, som verksamheter kan ta till sig för att bli självdrivande i sitt eget förbättringsarbete. Idag är MBM-konceptet en tydlig ledstång för förändringsarbete inom vitt skilda och specialiserade områden. Metodiken finns inbyggd i modelleringsverktyget 2conciliate (2c8).

Metodiken har vidareutvecklats under 30 år, och de används av många olika verksamheter däribland AB Volvo, Adritro, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Akzo Nobel, Göteborgs Stad, Capio Diagnostik, Cleanosol, Ericsson, Flexlink, HFAB, IFS, Keolis, Kosmo, Linköpings Universitetssjukhus, McNeil, NCC, Outokumpu, Ramirent, Saab Dynamics, SCA, Specialfastigheter, Stockholm Vatten, Sveriges Television, Teracom, TetraPak, Västra Götalandsregionen m.fl.

MBM-konceptet och dess tillhörande metodik kan appliceras inom alla områden. Metodikens styrka är att den går att tillämpa i princip på vad som helst och när som helst och i praktiken utformar vi arbetet utefter kundens behov och situation. Man kan kartlägga, utveckla, analysera och mäta verksamhetsprocesser, och skapa en samsyn kring ar­betssätt för att kunna arbeta i strategiska, taktiska, operativa eller stödjande processer. Mot bakgrund av detta kan vi identifiera och implementera nödvändiga förändringar. Här kravsätter vi behov av resurser så som IT-stöd, befattningar, roller och beman­ning, information och teknik. Vi kan analysera och utveckla verksamheters prestation med avseende på olika verksamhetsspecifika eller standardiserade krav (kvalitet, miljö, information etc).

Processkartläggning

Vi kartlägger organisationers processer för att skapa en samsyn på den totala verksamheten.

När vi hjälper en organisation att kartlägga en process eller en hel verksamhet så utgår vi alltid från vem eller vilka den är till för. Kartläggningen startar uppifrån och går sedan neråt i detaljeringsgrad. Men det är nere på detaljnivå vi oftast hittar förbättringspotentialen och denna kan antingen genomföras på den nivån eller skicka en signal till en närliggande process alternativt upp i hierarkin för att justera något där så att processen effektiviseras.

Till vår hjälp har vi en beprövad metod som baseras på erfarenheter inom Volvo då de skulle ta upp kampen med japanerna på 1990-talet. Metodens syfte är att ”Skapa Lust och Förmåga till Förändring”, därför jobbar vi ofta genom workshops där ett stort antal medarbetare deltar. För att skapa delaktighet och ett ömsesidigt ägande av processerna så genomförs alla kartläggningar ”live”, d.v.s. processkartorna skapas och visualiseras för alla deltagarna under workshopen. Genom detta förankras de förändringar som identifieras direkt. Vi vinner tid.

Klicka här för att se ett exempel på hur en processkartläggning kan se ut.

Verksamhetsutveckling

Utifrån den beskrivna processen fortsätter vi jobba med en ”bottom-up”-filosofi, vilket innebär att deltagare på alla nivåer i organisationen bjuds in i att identifiera och förbättra olika arbetssätt.